Credits

Confucius Institute Magazine

Chinese-English version

 • Directed by Ministry of Education of the People’s Republic of China
 • Produced by Confucius Institute Headquarters (Hanban)
 • Published by Editorial Office of Confucius Institute

Print edition:

 • Editor-in-Chief: Xu Lin
 • Associate Editors-in-Chief: Ma Jianfei, Wang Yongli, Hu Zhiping, Jing Wei, Xia Jianhui
 • Managing Editor: Li Lizhen
 • Associate Managing Editor: Cheng Ye
 • Editors: Tu Yuanyuan, Sun Ying, Gao Yanqun, Zhang Lili, Zhao Le, Li Chengcheng, Li Lu
 • Reviser: Li Ping Mok (Canada), Chen Guohua, Chen Jingwen (U.K.), Dai Ning
 • Proofreader: Liu Junhuai, Li Wei
 • Translation Service Provider: Duan Suping, Chen Jingwen, Mu Yuanyuan, Cheng Lixia, Fang Hong, Huang Libo, Peng Yu, Xie Shijian, Wang Rui, Sun Libing,  Wuzhou Chinese Education Technology Company
 • Art Designer: Ge Fang, You Te

The Masthead is inscribed by Ouyang Zhongshi

Online & tablet edition:

Contact us:

By 

Email Newsletter

Pin It on Pinterest

Share This